Vedtekter i Bruskelandsheias Bygdelag

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30.nov 2021 med endring fra årsmøte 30. mars 2022

§ 1 Bygdelagets navn: Bruskelandsheia Bygdelag. Organisasjonsnummer 920 281 052

§ 2 Formål Bygdelaget har til formål å samle bygden til sosiale sammenkomster og tilrettelegge for friluftsliv for barn og voksene. Formålet kan oppnås gjennom følgende aktiviteter og tilrettelegging:

 Utgivelse av Bruskelandsheia Bygdeblad.

 Sankthansfeiring, påskefrokost, basar og sporadiske tilstelninger på Bruskelandstova.

 Vedlikeholde merket turløype og grillhytte.

 Vedlikeholde og kjøre tråkkemaskin i merket skiløype om vinteren.

 Vedlikeholde av badeplass og lekeapparater ved Bruskelandsvannet og ved Ågevann.

 Tilrettelegging for fisking i Bruskelandsvannet og vedlikehold av båter for leie.

§ 3 Organisasjonsform Bygdelaget er en frittstående juridisk organisasjon med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 4 Medlemmer Kriterier for medlemskap i bygdelag, må eie hus, hytte eller bor med adresse i bygdelaget, for personer innen område Strædet, Haugedal, Solkro, Skålneset, Lille Strædet, Granli, Neset, Øygarden, Ågset, Skuland, Skogen, Bruskeland, Tjønnåsen, Krågeland, Bjørkeli, Nedre Haraldstad, Øvre Haraldstad, Hellåsen, Moland og Hjemlestad.

§ 5 Støttemedlem Du som støttemedlem er med på å legge til rette for og synliggjøre Bruskelandsheia Bygdelag sitt arbeid. Som støttemedlem har du ingen andre forpliktelser eller rettigheter (som stemmerett) enn et ønske om å støtte opp om arbeidet.

§ 6 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet: Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i bygdelaget.

 Alle over 12(tolv) år i husstanden har stemmerett.

 Medlemmer kan leie Bruskelandstova for halv pris.

 Låne båten i Bruskelandsvannet gratis.

 Bruk av kjellerstua er gratis for medlemmer. Må bestilles på forhånd, få nøkkel av en i styret.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av Bygdelaget. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

§ 7 Årsmøte: Årsmøtet som holdes innen utgangen av mars hvert år, er bygdelagets høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme.

Møteleder velges av årsmøtet. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Stemmelikhet avgjøres med leders dobbeltstemme.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

§ 8 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal

 behandle årsmelding 

 behandle revidert regnskap

 behandle innkomne forslag

 fastsette kontingent (medlemskontingent, støttemedlemskontingent og kontingent for               Bruskelandsheias Bygdeblad).

  vedta budsjett 

Velge:

o leder 

o styremedlemmer 4 stk. 

o varamedlemmer 2 stk.

o revisor

o Velge Bygdelagets representant til Krågelandsveien. Representanten skal være uavhengig, det vil si, skal ikke være grunneier langs vegen. Velges for 2 år. (Denne § tilføyelse vedtatt på årsmøte 30.03.2022).

o Valgkomite

o Eventuelt andre komiteer 

Leder velges for ett år av gangen. Styremedlem for to år. Ved første valg velges to styremedlemmer for to år, og to for ett år, slik at to er på valg hvert år. De fire styremedlemmene bør velges slik at hele kretsen i bygda blir representert i mest mulig grad i styret. Vararepresentanter og revisor blir valgt for ett år. Alle kan bli gjenvalgt. Ett medlem kan frasi seg valg i like lang tid som hun/han har fungert i styret.

§ 9 Ekstraordinære årsmøter Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 10 Styret Bygdelaget har et styre på syv medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal

• Iverksette årsmøtebestemmelser

• Oppdatere Brønnøysundregister og Bank.

• Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse.

• Administrere og føre nødvendig kontroll med bygdelagets økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser.

• Representere bygdelaget utad. Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

§ 11 a: Bruskelandsheias Bygdeblad skal, i samsvar med bygdelagets formål, bidra til å skape               trivsel og samhold i nærmiljøet. Bladet skal informere om aktuelle ting som skjer                     lokalt, og dertil gjennom historisk stoff bidra til å styrke lesernes tilhørighet til de                   grendelag som bygdelaget omfatter.

        b:Bygdebladet produseres av en redaksjonskomite som selv bestemmer antall                             medlemmer og sin arbeidsform. For tiden (2022) utgis bladet fire ganger årlig.  

        c: Årlig kontingent fastsettes av årsmøtet i bygdelaget.

(Denne paragraf vedtatt på årsmøtet 30.03.2022 resten av paragrafnumrene forskyves.) 

§ 12 Signaturrett. Det er styreleder og kasserer i fellesskap som innehar signaturrett

§ 13 Vedtektsendring. Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 14 Oppløsning Oppløsning av bygdelaget kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Bygdelagets formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål bygdelaget arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på bygdelagets midler eller andel av disse.

                                             ........................................................

Vedtekter Bruskelandsheias Bygdelag fram til 30.11.2021

Vedtekter i Bruskelandsheias Bygdelag

fram til ekstra ordinært årsmøte på Ågset skolehus 30. nov 2021.

Vedtekter for Bygdelaget

Pkt. 1:

Formål:

Bygdelaget skal ha som formål å skape trivsel og samhold i lokalmiljøet. Laget tek opp og arbeider med saker som kan tene dette formålet.

Pkt. 2:

Medlemskap:

Alle som bur eller har eigedom innafor bygdelaget sitt område, blir rekna som medlem. Laget har ikkje medlemskontingent. Området er avgrensa av skolekretsane Åkseth, Bruskeland og Haraldstad.

Medlem som gjennom ei årrekke har vist særleg stor innsats og interesse for bygda og bygdelaget, kan bli utnemde til æresmedlem. Årsmøtet avgjer dette etter innstilling frå styret.

Pkt. 3:

Økonomi:

Bygdelaget vil ha som hovedmål å få inntekter til laget gjennom tilstelningar og aktivitetar av ulike slag. Det bør vere årsmøtet sitt ansvar å få til dette.

Pkt 4:

Laget si Oppbygging:

Styret. Bygdelaget skal ha eit styre på fem medlem: Ledar, nestledar, sekretær, kasserar og eit styremedlem samt to vararepresentantar. Styret konstituerer seg sjøv. Ledaren kallar inn. Om det blir stemmelike, har fungerande ledar dobbeltstemme. Alle saker og all korespondanse skal leggast fram på styremøtet. Vedtak i styret skal protokollerast. 

Styret kan bruke laget sine middel til vanlege administrative formål. Reknskapsåret får frå 1/1-31/12.

Medlemsmøte blir holdt når styret finn det nødvendig. Det må bli gjort kjendt 8 dagar i førvegen.

Årsmøte er bygdelaget si øvste myndigheit. Ordinært årsmøte blir holdt i mars månad. Styret avgjer stad og dato, og gjer det kjent 14 dagar før møtet skal holdast.

Forslag som skal behandlast på årsmøtet, må kome til styret i god tid før innkalling sendest ut.

Alle avgjerdsler på årsmøtet skal protokollerest, og referat frå møtet skal sendast alle husstander i området. Andre medlem kan få referat ved å henvende seg til styret.

Alle som møter på årsmøtet og er 12 år og eldre, har stemmerett. Vedtak på årsmøtet krev vanleg fleirtall. Lovendringar krev 2/3 fleirtal. Årsmøtet behandlar: Årsmelding, reknskap, innkomne forslag, valg slik det kjem fram av pkt.5.

Ekstraordinært årsmøte kan avholdast når styret finn det påkrevd, og når 1/4 av medlemma ønsker det.

Pkt. 5:

Valg

Årsmøtet skal velge: Ledar, fire styremedlem, to vararepresentantar, revisor, Valgkomite. Eventuelle komitear.

Ledaren velgest for eitt år av gongen. Styremedlemma for to år. Ved fyrste valg velgest to styremedlem for to år, og to for eitt år, slik at to er på valg kvart år.

Dei fire styremedlemma bør velgest slik at heile området i størst mogleg grad blir representerte i styret.

Vararepresentantar og revisor blir velgde for eitt år. Alle kan bli gjenvelgde. Eit medlem kan fråseie seg valg i like lang tild som han/ho fungerte i styret.

Pkt. 6:

Oppløysing av laget

Bygdelaget blir oppløyst om 2/3 av årsmøtet går inn for det. Årsmøtet bestemmer kva laget sine middel skal brukast til.

              --------------------------------------------------------------------------------------

Del denne siden